Our Family Smokehouse Smoked Polish Kielbasa, 14oz