Our Family Sour Cream & Onion Potato Chips, 7.75 oz